[ skip to content ]

Items from "Fuehrer, Bernhard"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Fuehrer, Bernhard (2017) 'State Power and the Confucian Classics. Observations on the Mengzi jiewen and Truth Management under the First Ming Emperor.' In: Confucianisms for a Changing World Cultural Order. Honolulu: University of Hawai'i Press, pp. 235-251. (Confucian Cultures)

Fuehrer, Bernhard and Liu, Yangruxin (2017) 'Guojia quanli yu Rujia jingdian: Lun Mengzi jiewen yu Ming Taizu de zhenli chuli fangfa 国家权力与儒家经典:论《孟子节文》与明太祖的真理处理方法.' Guoji Hanxue 国际汉学 (International Sinology). (Forthcoming)

Fuehrer, Bernhard and Alsford, Niki (2017) 'Carstairs Douglas (1830–1877) and his Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy (1873).' Journal of Translation Studies《翻譯學報》(New Series), 1 (1). pp. 137-182.

Fuehrer, Bernhard (2017) 'Introduction.' Journal of Translation Studies (New Series), 1 (1). pp. 3-5.

Fuehrer, Bernhard and Wong, Lawrence Wang-chi and Andre, James St., eds. (2017) Journal of Translation Studies 翻譯學報 Issue 1.1 of New Series. Hong Kong: Department of Translation, The Chinese University of Hong Kong and The Chinese University Press.

Fuehrer, Bernhard, ed. (2017) Journal of Translation Studies 翻譯研究. Hong Kong: Chinese University Hong Kong Press. (Forthcoming)

Fuehrer, Bernhard (2016) 'Southern Hokkien: An Introduction: What We Did and Why We Did What We Did.' Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 166 (2). pp. 425-441.

Fuehrer, Bernhard (2016) 'Commentary and Subcommentary in Huang Kan's Lunyu yishu. A Few Observations.' In: Yang, Jinlong and Liu, Bohong, (eds.), Wei Jin Nanbei Chao Jingxue Guoji Yantaohui Lunwenji, vol. 2. Taipei: Academia Sinica, pp. 643-657.

Fuehrer, Bernhard (2016) 'Haiwai Zhongwen jiaoxuezhong de Minnanhua kecheng 海外中文教學中的閩南話課程.' Hanxue yanjiu tongxun (Newsletter for Research in Chinese Studies), 32 (2). pp. 1-9.

Fuehrer, Bernhard (2015) 'August Pfizmaier (1808–1887) and His Translations from Chinese Poetry.' In: Fuehrer, Bernhard and Wong, Lawrence Wang-chi, (eds.), Sinologists as Translators in the Seventeenth to Nineteenth Centuries. Hong Kong: The Chinese University Press, pp. 245-269. (Asian Translation Traditions Series; 2)

Fuehrer, Bernhard (2015) 'Introduction.' In: Fuehrer, Bernhard and Wong, Lawrence Wang-chi, (eds.), Sinologists as Translators in the Seventeenth to Nineteenth Centuries. Hong Kong: The Chinese University Press, xi-xx. (Asian Translation Traditions Series, 2)

Fuehrer, Bernhard and Wong, Lawrence Wang-chi, eds. (2015) Sinologists as Translators in the Seventeenth to Nineteenth Centuries. Hong Kong: The Chinese University Press. (Asian Translation Traditions Series; 2)

Fuehrer, Bernhard (2015) 'Sima Qian as a Reader of Master Kong's Utterances.' In: van Ess, Hans and Lomová, Olga and Schaab-Hanke , Dorothee, (eds.), Views from Within, Views from Beyond: Approaches to the Shiji as an Early Work of Historiography. Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 9-30. (Lun Wen. Studien zur Geistesgeschichte und Literatur in China)

Fuehrer, Bernhard and Yang, Hsiu-fang (2014) Southern Hokkien: an Introduction. Taipei: National Taiwan University Press.

Fuehrer, Bernhard and Deiwiks, Shu-Jyuan and Geulen, Therese, eds. (2014) Europe Meets China. China Meets Europe. The Beginnings of European-Chinese Scientific Exchange in the 17th Century. Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica. (Collectanea Serica)

Fuehrer, Bernhard (2014) 'Mencius for Han Readers: Commentarial Features and Hermeneutical Strategies in Zhao Qi’s work on the Mencius.' Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft , 164 (2). pp. 501-526.

Fuehrer, Bernhard (2013) 'Lunyu yishu yu Zhu Xi 论语义疏与朱熹.' Zhongguo zhexue 中国哲学 (Chinese Philosophy), 26. pp. 303-320.

Fuehrer, Bernhard (2013) 'Orality and the Transmission of Interpretations in Two Versions of Huang Kan’s Lunyu yishu.' Journal of Chinese Philosophy, 40 (2). pp. 307-322.

Alsford, Niki and Fuehrer, Bernhard (2013) Carstairs Douglas (1830-1877) and his Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy (1873). In: Sinologists as Translators in the 17-19th Centuries: Archives and Context, 19-22 June, 2013, SOAS, the University of London. (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2012) 'Gui Wencan and Gui Dian on Huang Kan’s Lunyu yishu.' In: Lin, Ching-chang and Soffel, Christian, (eds.), Zhengtong yu liupai. Lidai Rujia jingdian zhi zhuanbian 正統與流派. 歷代儒家經典之轉變 (Orthodoxy and Schools of Thought – Changes in the History of Confucian Canon Studies). Taipei: Wanjuanlou chubanshe, pp. 483-509.

Fuehrer, Bernhard (2012) 2012 Nyeondo je 1 hoe haeoe usu-hakja chocheong jipjung-gangjwa 2012 년도 제1회 해외 우수학자 초청 집중강좌. Seoul: Academy of Korean Studies . (Lecture Series of World Distinguished Scholars)

Fuehrer, Bernhard (2011) Wang yu wang. Aodili Hanxueshi 忘与亡. 奥地利汉学史 (Lost and Forgotten. The History of Chinese Studies in Austria). Shanghai: Huadong Shidan Daxue chubanshe. (Guoji Zhongguo wenhua yanjiu congshu)

Fuehrer, Bernhard (2010) 'Qingting zhuzhe, liaojie shengren. Lunyu zhushi chuantong zhi xingsi” 倾听注者,了解圣人.论语注释传统之省思.' Renmin Daxue xuebao 人民大学学报, 144. pp. 8-11.

Fuehrer, Bernhard (2009) 'Exegetical Strategies and Commentarial Features of Huang Kan’s Lunyu [jijie] yishu.' In: Huang, Chun-chieh, (ed.), Dongya Lunyuxue: Zhongguo pian 東亞論語學: 中國篇. Taipei: National Taiwan University Press, pp. 274-296.

Fuehrer, Bernhard (2008) 2007 Wang Meng’ou jiaoshou xueshu jiangzuo yanjiangji [2007 王夢鷗教授學術講座演講集]. Taipei: Guoli Zhengzhi Daxue / National Cheng-chi University.

Fuehrer, Bernhard (2008) '变化を遂げ社会における中国研究の挑战と展望.' In: Kagami, Mitsuyuki, (ed.), Chūgoku no shin tana hatsugen 中國の新たな發現. Tokyo: Nihon hyōronsha, pp. 87-102.

Fuehrer, Bernhard (2008) 'Challenges and Perspectives of Chinese Studies in a Changing Society.' In: Kawai, Shinichi, (ed.), New Challenges and Perspectives of Modern Chinese Studies. Tokyo: Universal Academy Press, pp. 109-121.

Fuehrer, Bernhard (2007) 'Kongzi jiaodao dizi gonghu yiduan? Lunyu 2.16 gejia jiedu zhi zhaji [孔子教導弟子攻乎異端? 《論語》2.16各家解讀之摘記].' In: Lin, Qingzhang and Jiang, Qiuhua, (eds.), Jingdian de xingcheng, jiuchuan yu quanshi 經典的形成、流傳與詮釋. Taipei: Lexue shuju, pp. 561-593.

Fuehrer, Bernhard (2007) 'Kongzi jiaodao dizi gonghu yiduan? Lunyu 2.16 gejia jiedu zhi zhaji 孔子教導弟子攻乎異端? 《論語》2.16各家解讀之摘記.' In: Lin, Qingzhang, (ed.), Guoji Hanxue luncong 國際漢學論叢. Taipei: Lexue shuju, pp. 97-120.

Fuehrer, Bernhard (2007) 'Qi jingwen yu jinben yi duo you yitong: Huang Kan Lunyu Yishu Siku quanshu ben zhi gean yanjiu 「其經文與今本亦多有異同」皇侃《論語義疏》四庫全書本之個案研究.' In: Lin, Qingzhang and Jiang, Qiuhua, (eds.), Jingdian de xingcheng, liuchuan yu quanshi 經典的形成、流傳與詮釋. Taipei:: Lexue shuju, pp. 595-619.

Fuehrer, Bernhard (2007) 'Qi jingwen yu jinben yi duo you yitong: Huang Kan Lunyu Yishu Siku quanshu ben zhi gean yanjiu 「其經文與今本亦多有異同」皇侃《論語義疏》四庫全書本之個案研究.' In: Lin, Qingzhang, (ed.), Guoji Hanxue luncong 國際漢學論叢. Taipei: Lexue shuju, pp. 121-138.

Fuehrer, Bernhard (2006) 'Riddles and Politics. A Graffito Against Wang Anshi’s Policies.' In: Roetz, Heiner, (ed.), Kritik im alten und modernen China. Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 144-149. (Jahrbuch der Deutschen Vereinigung für Chinastudien; 2)

Fuehrer, Bernhard (2006) 'Seers and Jesters. Graph Analysis Between Punning and Predicting the Future.' East Asian Science, Technology and Medicine, 25. pp. 47-68.

Fuehrer, Bernhard (2006) 'Shijing: Yinyong zhi ge [詩經–吟誦之歌].' 國外社會科學 = Social Sciences Abroad, 2006 (2). pp. 77-78.

Fuehrer, Bernhard (2006) Sinological Methodology. A Guide to Selected Readings with Notes and Excursions in the History and Methods of Sinology. London: Department of the Languages and Cultures of China and Inner Asia. (Forthcoming)

Fuehrer, Bernhard, ed. (2005) Aspekte des Lesens in China in Vergangenheit und Gegenwart. Bochum: Projekt Verlag.

Fuehrer, Bernhard and Behr, Wolfgang (2005) 'Einführende Notizen zum Lesen in China mit besonderer Berücksichtigung der Frühzeit.' In: Fuehrer, Bernhard, (ed.), Aspekte des Lesens in China in Vergangenheit und Gegenwart. Bochum: Projekt Verlag, pp. 1-44. (Edition Cathay; Bd. 54)

Fuehrer, Bernhard (2005) 'Jingdian zhushi wenben yu liuxing banben de yitong. Yi Siku quanshu ben Huang Kan Lunyu Yishu weili.' Shijie Hanxue [=World Sinology], 3. pp. 198-209.

Fuehrer, Bernhard (2004) 'Questioning the Myth of China. Reflections on Fénelon and his Conversation between Confucius and Socrates.' Dongya wenming yanjiu tongxun 東亞文明研究通訊 [=Newletter for the Study of East Asian Civilizations, vol. 5. 1-8..

Fuehrer, Bernhard (2004) 'Dui Ouzhou Hanxue yanjiu xiankuang de xingsi 對歐洲漢學研究現況的省思.' In: Wei, Siqi and Wesolowski, Zbigniew, (eds.), Furen Daxue diyi jie Hanxue guoji yantaohui: you guan Zhongguo xueshuxing de duihua: Yi Huayi Xuezhi wei li [The First Fu Jen University International Symposium Scholarly Dialogue on China: Monumenta Serica as an Example]. Taipei: Furen Daxue chubanshe, pp. 132-145.

Fuehrer, Bernhard (2004) 'Glimpses into Zhong Hong's Educational Background, with Remarks on Manifestations of the Zhouyi.' Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 67 (1). pp. 64-78.

Fuehrer, Bernhard (2004) 'Book review of "The Columbia History of Chinese Literature", edited by Victor Mair.' The China Quarterly, 178 . pp. 535-536.

Fuehrer, Bernhard (2004) 'Christina Leibfried: Sinologie an der Universität Leipzig. Entstehung und Wirken des Ostasiatischen Seminars, 1878-1947.' Asien, vol. 9. pp. 124-125.

Fuehrer, Bernhard (2004) Classical Chinese Philosophy and its Reception in European Intellectual History. In: Invited Lectures, Granada University (Spain). (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2004) European Association of Taiwan Studies Conference. In: European Association of Taiwan Studies Conference, April 17-18, 2004, SOAS. (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2004) 'Hartmut Walravens: Joseph Rock (1884-1962). Berichte, Briefe und Dokuments des Botanikers, Sinologen und Nakhi-Forschers.' Asien, vol. 9. pp. 122-124.

Fuehrer, Bernhard (2004) A Note on Competing Versions of Huang Kan's Sub­commentary on Lunyu 3.5 and their Background. In: Hermeneutic Traditions in Recent East Asian Studies of Confucianism, National Taiwan University (Taiwan). (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2004) The Periphery Confucianism and Non-Han Confucianism. In: Conference, Centre of the Study of East Asian Civilization, National Taiwan University. (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2004) Pratiques culturelles et la vie sociale sous les Six Dynasties - Marginalia in Medieval Ecology. In: Pratiques culturelles et la vie sociale sous les Six Dynasties, INALCO (Paris). (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2004) Second Hamburg Tomb Text Workshop. In: Second Hamburg Tomb Text Workshop, 27–29 February, 2004, University of Hamburg. (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2004) 'You duoyi xianxiang zhi sixiang pohai: Yuedu Lunyu zhaji 由多義現象至思想迫害.閲讀論語札記.' In: Chen, Rongzhao, (ed.), Ruxue yu xin shiji de renlei shehui. Guoji xueshu huiyi lunwen xuanji 儒學與新世紀的人類社會. 國際學術會議論文選集. Singapore: Xinjiapo Ruxuehui, pp. 397-406.

Fuehrer, Bernhard and Friedrich, Michael (2003) 'Bemerkungen zur Überwachung und Unterdrückung literarischer und künstlerischer Erzeugnisse in China.' In: Fuehrer, Bernhard, (ed.), Zensur. Text und Autorität in China in Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 1-18.

Fuehrer, Bernhard (2003) 'Comptes rendus: Jeux de montagnes et d'eaux. Quatrains et huitains de Chine, traduits par Jean-Pierre Dieny.' Etudes chinoises, 22. pp. 321-322.

Fuehrer, Bernhard (2003) 'Did the Master Instruct His Followers to Attack Heretics? A Note on Readings of Lunyu 2.16.' In: Hockx, M. and Smits, I., (eds.), Reading East Asian Writing. The Limits of Literary Theory. London: Routledge Curzon, pp. 117-58.

Fuehrer, Bernhard (2003) Notes on Zhang Juzheng's commentary on the Four Books. In: Fascination and Understanding. The Spirit of the Occident and the Spirit of China in Reciprocity, 21-25 February 2003, Smolenice Castle (Slovakia). (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2003) "Questioning the Myth of China: Reflections on Fenelon and his conversation between Confucius and Socrates". In: The interaction and confluence of Chinese and Non-Chinese Civilizations, Charles University, Prague. (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2003) "Some considerations on early translations from classical Chinese philosophical works". In: Invited Lecture, History Dept, Fu Jen University (Taiwan). (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2003) '"The Text of the Classic and the Commentaries Deviates Greatly from Current Editions.": A Case Study on the Siku quanshu Version of Huang Kan's Lunyu yishu.' In: Fuehrer, Bernhard, (ed.), Zensur. Text und Autorität in China in Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 19-38.

Fuehrer, Bernhard, ed. (2003) Zensur. Text und Autorität in China in Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden: Harrassowitz. (Veroeffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universitaet Bochum; 48)

Fuehrer, Bernhard (2003) "The task of turning an ill-tempered boy into a worthy occupant of the throne. Remarks on the pedagogy of Zhang Juzheng and Fenelon". In: Scholars and Society Lecture Series, Academia Sinica, Taipei. (Unpublished)

Fuehrer, Bernhard (2001) 'Considerations on the Question of Individualism and the Role of the Individual in Early Chinese Thought.' In: The Role of the Individual vis-à-vis the Family, Society and State in Asia and Europe. Singapore: Asia-Europe Foundation, pp. 1-31. (An ASEF monograph)

Fuehrer, Bernhard (2001) 'Review of "He Guangru 賀廣如: Laozi benyi de chengshu shijian 老子本義的成書時間, in: The National Chi Nan University Journal 3.1 (1999), pp. 77-98".' Revue Bibliographique de Sinologie. pp. 512-513.

Fuehrer, Bernhard (2001) Vergessen und verloren. Die Geschichte der österreichischen Chinastudien. Bochum: Projekt Verlag. (edition cathay; Bd.42)

Fuehrer, Bernhard (2000) 'Guan Guan 管管: ‘Samstags weiß und sonntags schwarz’, ‘Tintenlotos’, ‘Allerseelen’.' In: Martin-Liao, Tien-chi and Daberkow, Ricarda, (eds.), Phönixbaum. Moderne taiwanesische Lyrik. Dortmund: Projekt Verlag, pp. 125-129.

Fuehrer, Bernhard (2000) 'Review of “Hsu, Pi-ching: ‘Feng Meng-lung’s Treasury of laughs [笑府]: Humorous Satire on Seventeenth-Century Chinese Culture and Satire’, in: JAS 57.4 (1998), pp. 1042-1067".' Revue Bibliographique de Sinologie, 18. pp. 378-379.

Fuehrer, Bernhard and Ye 葉, Caiqing 采青 (transl.) (2000) 'Zhuisi Hanxuejia Ma Hanmao 追思漢學家馬漢茂.' Zhongguo wenzhe yanjiu tong¬xun 中國文哲研究通訊 [=Newsletter of the Institute of Chinese Literature and Philosophy], 10 (1). pp. 195-201.

Fuehrer, Bernhard (1999) 'Review of “Daniel Hsieh: ‘The Origin and Nature of the Nineteen Old Poems.’ in: Sino-Platonic Papers 77 (1998)”.' Revue Bibliographique de Sinologie, 17. pp. 334-335.

Fuehrer, Bernhard (1998) 'Die ‘schmerzvolle Klage’ als Stimulus des chinesischen Dichters.' In: Findeisen, Raoul D. and Gassmann, Robert H., (eds.), Autumn Floods 秋水. Essays in Honour of Marián Gálik. Bern: Peter Lang, pp. 35-47.

Fuehrer, Bernhard (1998) 'In Memoriam Helmut Martin 馬漢茂 (1940-1999).' Oriens Extremus, 41. pp. 1-6.

Fuehrer, Bernhard (1998) '"Um eine Tafel und die nötige Anzahl Stühle zu bekommen..." Eine Übersichtsdarstellung der Chinastudien in Wien.' In: Martin, Helmut and Hammer, Christiane, (eds.), Chinawissenschaften. Deutschsprachige Entwicklungen: Geschichte, Personen, Perspektiven. Hamburg: Institut für Asienkunde, pp. 549-569.

Fuehrer, Bernhard (1997) 'The Court Scribe's Eikon Psyches. A note on Sima Qian and His Letter to Ren An.' Asian and African Studies, 6 (2). pp. 170-183.

Fuehrer, Bernhard (1997) 'Die verklausulierte Projektion der Zukunft in die Vergangenheit. Ein Versuch ueber die "Die Ballade vom angebissenen Shaobing" (Shaobingge).' In: Fuehrer, Bernhard and Hammer, Christiane, (eds.), Tradition und Moderne. Religion, Philosophie und Literatur in China. Dortmund: Projekt Verlag, pp. 113-142.

Fuehrer, Bernhard and Hammer, Christiane, eds. (1997) Tradition und Moderne. Religion, Philosophie und Literatur in China. Dortmund: Projekt Verlag. (edition cathay; Bd.31)

Fuehrer, Bernhard and Hammer, Christiane, eds. (1996) Chinesisches Selbstverständnis und kulturelle Identität: Wenhua Zhongguo. Dortmund: Projekt Verlag. (edition cathay; Bd.22)

Fuehrer, Bernhard (1996) 'Zur Selbstdarstellung des Sima Qian.' In: Fuehrer, Bernhard and Hammer, Christiane, (eds.), Chinesisches Selbstverständnis und kulturelle Identität: Wenhua Zhongguo. Dortmund: Projekt Verlag, pp. 35-49.

Fuehrer, Bernhard (1995) Chinas erste Poetik. Das Shipin (Kriterion Poietikon) des Zhong Hong (467?-518). Dortmund: Projekt Verlag. (edition cathay; Bd.10)

Fuehrer, Bernhard (1995) 'High Wind and True Bone, Defying Ice and Frost Illustrative Remarks on the Shipin of Zhong Hong.' Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung, 19. pp. 51-70.

Fuehrer, Bernhard (1994) 'In Search of a tertium comparationis of the Poetological Approach of Zhong Hong and Julius Caesar Scaliger.' In: Gálik, Marián, (ed.), Chinese Literature and European Context. Bratislava: Institute of Asian and African Studies of the Slovak Academy of Sciences, pp. 163-168.

Fuehrer, Bernhard and Pohl, Bernhard, eds. (1993) Posthumous Works of Robert Scholz. Taipei: Robert Scholz Music Foundation.

Fuehrer, Bernhard and Pohl, Bernhard (1987) 'Zi Xiao Zi Jiaoshou zhi yigao kui qi zhexue sixiang zhi yi er [自蕭茲教授之遺稿窺其哲學思想之一二].' In: Essays in Memoriam Robert Scholz. Taipei: Robert Scholz Music Foundation, pp. 90-94.

This list was generated on Thu Mar 22 02:58:42 2018 GMT.